نگارش هایی از فرزانگانی که در جهانی شدن بافت تاریخی شهر یزد از جنبه های متفاوت ، دستی داشته اند.