خانه لاری ها

خانه لاری ها

نام اثر: خـانه لاری ها شماره ثبت آثار ملی:1837 موقعیت: محـله فهـادان زمان احداث: قرن دوازدهم هجری(دوران قاجار) نوع بهره برداری: ابتدا عملکرد اصلی خود و عملکرد فعلی آن به علت موروثی شدن متروکه شده و فضای اندرونی آن به یک فضای

یزد از نگاه دیگر

  یزد از نگاه دیگر اثری با موضوع آثار تاریخی یزد که به کوشش سمانه خبیری تهیه وگردآوری شده است. این مجموعة سعی کرده ابتدا با محدود کردن حوزۀ تحقیق در قالب ده بنای شاخص یزد، سپس با روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای