نام اثر: مجموعه خان
شمـاره ثـبت آثـار ملی:2406
موقعیت: خ.قیام ، میدان خان
زمان احداث: قرن 12 تا 14 هجری
نوع بهره برداری: این مجموعه شامل عناصر گوناگون (حمام،مدرسه،بازار و…)است و در استفاده عموم می باشد.

مجموعه خان

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

three × three =