یزد از دیدگاه مولفان

یزد شهری است برخاسته از دل کویر.

زیر فشار چرخ زمان، با اینکه پیر تاریخ شده، همچنان استوار است و پایدار.

با عشق به خالق سبحانش و همت مردمان بلندطبعش، با وجود آمدوشدها و چرخش حکومت‌ها و فرمانروایان در طول تاریخ پُرفرازونشیب ایران، فرهنگ بومی‌اش را سینه‌به‌سینه و نسل‌به‌نسل حفظ کرده است.

این‌چنین فرهنگی غنی را به‌امانت، برای آیندگان به ارمغان نهاده است که هنوز بافت سنتیِ آن را چونان موزه‌ای زنده و پویا می‌توان به‌وضوح دید.

این فرهنگ دستاورد مردان و زنان خسته‌ای است که با هنر بوم‌آور کویر آشنا شده و آثاری زیبا خلق کرده‌اند که این شهر را بزرگ‌ترین معماری خشتی جهان ملقب نموده است. هنوز صدای زیروبَم کوبه‌ها، بوی شیرینی سنتی، طرح‌های زیبای ترمه و کارگاه‌های سنتی دارایی… خبر از شهری کهن می‌دهد. این دیار در سوز سینۀ ستبرش، داستان‌هایی شنیدنی از روزگاران دارد که از هر زاویه بنگری، زیباست و دل‌نشین.

خداوندا نگهدار از زوالش.

سمانه خبیری – سید علیرضا لسان

زمستان 1393


Yazd In View Author

Yazd is a desert city, being stable in spite of being old and under pressure of time wheel.

With the love of its sublime creator and the efforts of its peoples, despite the rotation of governments and rulers throughout Iran’s proliferating history, Yazd has preserved its native culture orally and generation by generation.

It has brought such a rich culture to future generations whose traditional texture can still be clearly seen as a dynamic museum.

This culture is the achievement of tired men and women who have become familiar with the native desert art and created beautiful works, known as the world’s largest brick architecture. The sound of knockers, smell of traditional candies, beautiful cashmere designs and traditional darayi (kind of colored silk cloth) workshops show an ancient city. It has extraordinary stories in its heart.

O God, keep it from ruin.

Samaneh Khabiri – Seyed Alireza Lesan

Winter 2014