در هریک از آثار تاریخی یزد، زوایایی نهفته و رازهایی پوشیده است .اصولا با ژرف بینی و تعمّق در اینگونه آثار، ابعاد و اسرار دیگری به روی ما مکشوف می گردد. از جمله تجلّی روح هنری پدیدآورندگان آنها، انعکاس باورها و اعتقادات آنها که راز ماندگاری اینگونه میراث های گرانقدر، نیز همین هاست.زیرا آنان به طور کلی به زندگی و هستی به صورت جدی می نگریستند. اینکه هستی معنی دار است، هیچ چیز بی حساب نیست و انسان رسالتی دارد. پس در خلق خانه ها، مساجد و دیگر آثارشان به دنبال آن معانی، رمزها و آن حقایق مکتوم بودند. می کوشیدند تا در پدیده هایشان  نیز چیزی باشد منطبق و همگون با این طبیعت و هستی،همچون نوازنده ای که در یک ارکستر،نواختن سازی را برعهده دارد.او باید هماهنگ با آهنگهای موزون در ارکستر بنوازد… .