تحـقیق و تجسـس در احوال گذشتۀ باستانی شهری اصیـل و قدیم چون یزد آسان نیست. زیرا این شهر هم از حیث سبک و معیار شهرسازی و هم از حیـث ترکـیب جـامعه و نمـودهای انسانی آن هنوز اصـالت های  دیرینه و ودایع باسـتانی را در خود نگاه داشته است. مـاندگاری و اسـتواری قسمتی از دیوارهـای بلند هزار سالۀ شهر، پیچ و خم کوچـه های باریک و دالانوار، پوشـیدن پوشـاک های دسـت بافت، شا ل های معمولاً سفید که بر سر مردان کاسب و روستائیان پیچیده شده، زنانی که با چادرنمازهای” پا خاک کشان” از کوچـه های خاک آلود می گذرند، نخلها و کلـک هایی که هنوز در بعضی از حسینیه ها پا بر جای است؛ هریک نمودی و گوشه ای اسـت از سنت شـهری دیـرپای که روزگارانی بلند و پست را گـذرانده است و حال باید در قبـال سیل بنیان کن شهـرگـرایی شهـرداران و شهـرسازان، همچون پیری فرتـوت هجـوم امـراض صعب را دفع کند.