آری، اینجا دیار همیشۀ یزدان است

دیرزمانی دیاری کویری با آسمانی بی‌بارِش اما همیشه آبی و با لبانی تشنه اما همیشه در تپش و زایش را مردمانی دین‌دار و سخت‌کوش بر پایه‌های راستی بنیان نهادند؛ مردمانی که در آتشگاه دلشان، فروغ ایمان همیشه تابان و آوای نیایشان بر سر گلدسته‌های مساجد، پیوسته در طنین بوده است و خواهد بود؛ نیک‌مردمانی با دستانی توانا که خنکای باد را از روزن بادگیر‌ها بر فراز خانه‌های خشتی، از گرمای آفتاب همیشه تابانش ربوده‌اند و آب‌های پاک و چهاررنگ پنجره‌های دیدگانشان را به اندرونی سبز قلوبشان مهمان کرده‌اند. هرچند اسکندر خواست تا زندانش کند، اکنون راست‌قامتان تاریخش، لب‌دوخته و به‌سجده‌رفته، آزاده بر خاکش آرمیده‌اند.

دلارام کی‌منش

                                                                                                                                                                           زمستان۱۳۹۳


Yes, Yazd is the Everlasting Land of God

For a long time, a desert with its rainless sky, but always blue, and thirsty, but always founded on the foundations of religious and hard-working people whose hearts always shine in the light of their faith, and the sound of their revelations are and will be over the domes of mosques. The good people who have snatched the wind from the wind-catcher over the adobe houses with their mighty hands, and have guested the clean water and the four colors of the windows of their eyes to their green hearts. Although Alexander the Great wanted to make it a prison, now its historic figures are freely lying on its soil.

Delaram Keymanesh,

Winter 2014