یزد، شهری آشنا

سخن از یزد گفتن، به همان اندازه که زیباست، دشوار است و حساس؛ از آن رو که در عین حال که یزد را همه می‌شناسند، شاید بتوان گفت یزد را هیچ کس نمی‌شناسد. یزد برای همگان شهری آشناست آنجا که سخن از سختکوشی، آرامش، شکیبایی و دانایی به میان می‌آید. اما پرده برداشتن از رازهایی که سنگ‌بنای فرهنگ و تمدنی شده‌اند که در عین سادگی و بی‌آلایشی، شکوه و استواری خود را به رخ می‌کشد، نه تنها آسان نیست، که بسیار خطیر است.

باری، گفتن و نوشتن از یزد با همه اوصافی که بیان شد، نیازمند عشق است و ایمان. عشق به هر آنچه که از گذشتگان به ما رسیده و نام میراث بر آن نهاده‌ایم و در راه پاسداری آن باید گام برداریم و ایمان به راهی که در این راستا باید بپوییم و از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

امروز که نام یزد بر تارک میراث بشر می‌درخشد، پژوهیدن، گفتن و نوشتن درباره این میراث ارزشمند بشری، اهمیتی دوچندان یافته است که نیازمند اندیشه و قلم شیوای پژوهشگران و فرهیختگانی است تا با نگاهی جهانی به شناساندن دسترنج نیاکانمان به جهانیان و آیندگان بپردازند؛ فرهیختگانی که این کتاب را از نگاهی دیگر ورق بزنند و باز بخوانند که امیدوارم که این اثر ارزنده سرکار خانم سمانه خبیری، آغازی باشد بر این راه.

فاطمه دانش، مدیرکل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری استان یزد

پاییز 1396


Yazd, The Familiar City

Talking about Yazd is difficult and sensitive as beautiful as it is. Although Yazd is known to everyone, one can even say that Yazd is not known to anyone. Yazd is familiar to everyone when it comes to hard work, calm, patience and wisdom. However, unraveling the mysteries that have become the cornerstone of culture and civilization manifests glory and solidity in spite of their simplicity, which is highly important.

We need love and faith in order to speak and write about Yazd with its all expressed qualifications. We have to take steps to protect the love for and the faith in our ancestors’ heritage and do our best in this regard.

Today, when the name of Yazd shines on the heritage of human beings, studying, speaking and writing about this valuable human heritage have become extremely important. This requires the thought and pencil of scholars presenting the work of our forefathers to the world and future generations; those scholars who turn the pages of this book and reread it from another perspective. I hope that this valuable work by Ms. Samaneh Khabiri will be the starting point for this.

Fatemeh Danesh

Director General of cultural Heritage,

 Handicrafts and Tourism of Yazd Province

Autumn 2017