هرگز نمی توان تعابیر و تفاسیر را استاندارد کرد؛ چون ذات این کار بر این منوال است که هرکسی از دیدگاه خود سخن بگوید.
و دیدگاه ها پایان ناپذیر است؛ با این همه دیدگاه ها را می توان جمع آوری کرد. در این کار باید روح یک مجموعۀ تاریخی را ترسیم نمود.در یزد چیزی که توجه من را به خود جـلب می کند نه بناهای مشهور! که فضای اجتماعی این شهر تاریخی و به ویژه خانه های قدیمی آن است. چون هرخانه یک واحد فرهنگی بوده و خانه ها از المانهای قدیمی برخوردار بوده اند؛ به عبارتی خانه هم استراحتگاه گسترده ای برای همۀ اعضای خاندان از پدربزرگ و مادربزرگ تا فرزندان و نوه ها بوده و هم به عنوان کارگاهی مثل کارگاه شعر بافی از آن استفاده می شده است. از سویی خانه ها با یکدیگر ارتباط اجتماعی داشته اند.